Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

wordshurt
6011 ea47 390
Reposted from0 0 viapersona-non-grata persona-non-grata
wordshurt
nie no ja już tak nie mogę, nie mogę, pęka mi serce, zrób coś do cholery
wordshurt
5151 269e 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacristinaa cristinaa
wordshurt
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition vialaparisienne laparisienne
wordshurt
7795 0b25 390
Reposted fromsimpsons simpsons vialaparisienne laparisienne
wordshurt
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viadontforgot dontforgot
wordshurt
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
wordshurt
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viaboli boli
wordshurt
1068 c383 390
Paweł Sanajew - "Pochowajcie mnie pod podłogą" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viaIllara Illara

August 31 2017

wordshurt
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
wordshurt

so true
wordshurt
7663 dd2d 390
wordshurt
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
wordshurt
1143 b91e 390
wordshurt
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
2542 7cdf 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl